Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Ten aanzien van de dienstverlening van HalloConcepts.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van HalloConcepts aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 • Artikel 1. Definities

  1.1Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
  1.2Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
  1.3Dienst: de dienstverlening die door HalloConcepts wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Gebruikers en Dienstverleners direct of indirect in contact worden gebracht.
  1.4Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die informatie opvraagt ,een offerte aanvraagt of opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Dienstverlener met gebruikmaking van de website.
  1.5Dienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Gebruiker respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Gebruiker, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
  1.6Overeenkomst: de overeenkomst tussen HalloConcepts en Dienstverlener met betrekking tot de Dienst.
  1.7Profielpagina: de profielpagina is een pagina op HalloConcepts of daaraan gelieerde concepten met een overzicht van het bedrijfsprofiel en eventueel contactgegevens, referenties en projecten van de Dienstverlener.
  1.8Website: de website www.HalloConcepts.nl en alle gelieerde websites
  1.9HalloConcepts: HalloConcepts VOF, gevestigd te (3447 GX) Vijzelmolenlaan 10-18 te Woerden, KvK nummer: 64857611

 • Artikel 2. Algemeen

  2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen HalloConcepts en de Gebruiker.
  2.2HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
  2.3Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door HalloConcepts zijn geaccepteerd.
  2.4HalloConcepts wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener van de hand. Door gebruik te maken van HalloConcepts erkent de Gebruiker de voorrang van deze algemene voorwaarden op de eventuele eigen voorwaarden.
  2.5Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en HalloConcepts, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
  2.6Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. HalloConcepts zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 • Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

  Overeenkomsten kunnen naar keuze van Partijen schriftelijk of elektronische wijze gesloten worden.

 • Artikel 4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

  4.1HalloConcepts biedt op de Website een platform aan waarop Gebruikers en Dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. HalloConcepts heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
  4.2HalloConcepts heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de advertenties, opdrachten, beoordelingen en biedingen is echter afkomstig van de dienstverleners. Deze dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. HalloConcepts draagt voor de inhoud van advertenties, opdrachten, beoordelingen en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruiker en Dienstverlener. Evenmin draagt HalloConcepts verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers en Dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
  4.3HalloConcepts biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert HalloConcepts niet:
  - dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Dienstverleners opgegeven informatie;
  – dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  – dat derden niet de Website en/of de systemen van HalloConcepts onrechtmatig zullen gebruiken.
  4.4De Dienstverlener is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Daarnaast garandeert de Dienstverlener dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
  4.5De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
  – materiaal dat in strijd is met enige wet- en regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  – materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  – materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van HalloConcepts of derden worden geschonden;
  – materiaal dat naar de mening van HalloConcepts in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  – materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website;
  – materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  – materiaal dat de belangen en de goede naam van HalloConcepts zal schaden.
  4.6HalloConcepts behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. HalloConcepts behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om advertenties, opdrachten, beoordelingen,  (aan)biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. Mocht onverhoopt HalloConcepts aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de Gebruiker of de dienstverlener dan zal HalloConcepts gerechtigd zijn dit te verhalen van de veroorzakende partij.
  4.7HalloConcepts is bij overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Dienstverlener geen partij. HalloConcepts kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de (aan)biedingen, de bevoegdheid van de Gebruikers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Dienstverleners om die werkzaamheden uit te voeren. Dienstverlener en Gebruiker vrijwaart HalloConcepts jegens enige vordering van verband houdende met dergelijke zaken.

 • Artikel 5. Onderhoud

  HalloConcepts is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens HalloConcepts ontstaat.

 • Artikel 6. Beoordelingen

  6.1Een Gebruiker is gerechtigd een beoordeling toe te voegen aan het profiel van de Dienstverlener door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de beoordelingen worden de aldaar gevraagde gegevens door de Gebruiker verstrekt.
  6.2Gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een beoordeling wordt verstrekt te goeder trouw  en waarheidsgetrouw is en vrijwaart HalloConcepts voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
  6.3HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
  – een beoordeling mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  – een beoordeling mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Dienstverlener;
  – een beoordeling mag geen links en/of scripts bevatten;
  – een beoordeling dient te zijn toegevoegd door de Gebruiker en dient betrekking te hebben op de Dienstverlener door wie de opdracht is uitgevoerd;
  – een beoordeling mag alleen in het Nederlands of Engels gepubliceerd worden.

 • Artikel 7. Privacy

  HalloConcepts verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers en Dienstverleners ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van HalloConcepts van toepassing.

 • Artikel 8. Account

  8.1Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van HalloConcepts dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
  8.2Een Account wordt pas definitief geaccepteerd na controle van de dienstverlener op diverse gronden, bijvoorbeeld juistheid van gegevens.
  8.3Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Dienstverlener verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Dienstverlener mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Dienstverlener is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart HalloConcepts voor iedere aanspraak van derden.
  8.4HalloConcepts is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 • Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

  9.1Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan HalloConcepts en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, beoordelingen, richtprijzen of anderszins.
  9.2Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van HalloConcepts, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HalloConcepts, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  9.3De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, beoordelingen en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart HalloConcepts volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 • Artikel 10. Overmacht

  HalloConcepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan HalloConcepts gebruikt maakt.

 • Artikel 11. Beveiliging

  HalloConcepts spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. HalloConcepts legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 • Artikel 12. Melding van Inbreuk

  12.1Advertenties, opdrachten, offertes, beoordelingen en (aan)biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
  12.2Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan HalloConcepts melden middels email naar info@halloconcepts.nl. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door HalloConcepts worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker HalloConcepts voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die HalloConcepts lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 • Artikel 13. Uitsluiting

  HalloConcepts behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
  – de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  – de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  – de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Artikel 14. Aansprakelijkheid HalloConcepts

  14.1HalloConcepts is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van HalloConcepts. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van HalloConcepts te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van HalloConcepts wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  14.2De totale aansprakelijkheid van HalloConcepts kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 250,00.
  14.3Iedere aansprakelijkheid van HalloConcepts voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is HalloConcepts niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

 • Artikel 15. Verwijzingen

  De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. HalloConcepts heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacybeleid.

 • Artikel 16. Geschillen

  16.1Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  16.2Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Midden-Nederland (locatie Utrecht).

Deel deze pagina

Opdracht plaatsen

Op zoek naar een hovenier? Plaats dan gratis je opdracht en ontvang direct reacties van hoveniers die jouw klus kunnen klaren.

Plaats je opdracht

Uitgelicht profiel

Tuinsiesta

Tuinsiesta
Algemeen | Halsteren

Tuinsiesta realiseert met ruim 25 jaar ervaring tuinen van hoge kwaliteit. Naast het ontwerpen en aanleggen van tuinen is Tuinsiesta ook gespecialisee...

Naar profiel
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Toevoegen aan offertelijst Kies de gelegenheid waarvoor je een offerte wilt aanvragen bij:
Hoveniersbedrijf Sander Braat
Toevoegen niet mogelijk Het is niet mogelijk om deze hovenier aan je offertelijst toe te voegen, omdat de geselecteerde gelegenheid [[dienst]] niet door deze hovenier wordt aangeboden. Annuleer of wis je offertelijst en kies een nieuwe gelegenheid.