Algemene voorwaarden voor Dienstverleners

Ten aanzien van de dienstverlening van HalloConcepts gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van HalloConcepts aanvaardt de Dienstverlener aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 • Artikel 1. Definities

  1.1Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
  1.2Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
  1.3Dienst: de dienstverlening die door HalloConcepts wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Gebruikers en Dienstverleners direct of indirect in contact worden gebracht.
  1.4Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die informatie opvraagt ,een offerte aanvraagt of opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Dienstverlener met gebruikmaking van de website.
  1.5Dienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Gebruiker respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Gebruiker, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming. Elke Dienstverlener wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
  1.6Overeenkomst: de overeenkomst tussen HalloConcepts en Dienstverlener met betrekking tot de Dienst.
  1.7Profielpagina: de profielpagina is een pagina op HalloConcepts of daaraan gelieerde concepten met een overzicht van het bedrijfsprofiel en eventueel contactgegevens, referenties en projecten van de Dienstverlener.
  1.8Website: de website www.HalloConcepts.nl en alle gelieerde websites
  1.9HalloConcepts: HalloConcepts VOF, gevestigd te (3447 GX) Vijzelmolenlaan 10-18 te Woerden, KvK nummer: 64857611

 • Artikel 2. Algemeen

  2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen HalloConcepts en de Dienstverlener.
  2.2HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
  2.3Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door HalloConcepts zijn geaccepteerd.
  2.4HalloConcepts wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener van de hand. Door gebruik te maken van HalloConcepts erkent de gebruiker de voorrang van deze algemene voorwaarden op de eventuele eigen voorwaarden.
  2.5Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Dienstverlener en HalloConcepts, wordt de Dienstverlener geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
  2.6Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. HalloConcepts zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 • Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

  Overeenkomsten kunnen naar keuze van Partijen schriftelijk of elektronische wijze gesloten worden.

 • Artikel 4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

  4.1HalloConcepts biedt op de Website een platform aan waarop Gebruikers en Dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. HalloConcepts heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
  4.2HalloConcepts biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert HalloConcepts niet:
  – dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
  – dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  – dat derden niet de Website en/of de systemen van HalloConcepts onrechtmatig zullen gebruiken.
  4.3De Dienstverlener garandeert dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. De Dienstverlener is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Daarnaast garandeert de Dienstverlener dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
  4.4Dienstverlener zal slechts berichten plaatsen op de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten voor een Gebruiker. Uitsluitend in lijn met plaatsing in de daarvoor bestemde velden.
  4.5Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Dienstverlener toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Dienstverlener is er mee bekend dat de positionering van zijn profiel en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
  4.6De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
  – materiaal dat in strijd is met enige wet- en regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  – materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  – materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van HalloConcepts of derden worden geschonden;
  – materiaal dat naar de mening van HalloConcepts in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  – materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website;
  – materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  – materiaal dat de belangen en de goede naam van HalloConcepts niet zal schaden.
  4.7HalloConcepts behoudt zich het recht voor de door de Dienstverlener opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. HalloConcepts behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om advertenties, opdrachten, beoordelingen,  (aan)biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Dienstverlener op schadevergoeding. Mocht onverhoopt HalloConcepts aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de gebruiker of de dienstverlener dan zal HalloConcepts gerechtigd zijn dit te verhalen van de veroorzakende partij.
  4.8HalloConcepts is bij overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Dienstverlener geen partij. HalloConcepts kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de (aan)biedingen, de bevoegdheid van de Gebruikers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Dienstverleners om die werkzaamheden uit te voeren. Dienstverlener en Gebruiker vrijwaart HalloConcepts jegens enige vordering van verband houdende met dergelijke zaken.
  4.9Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Dienstverlener worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
  4.10Indien Dienstverlener in strijd handelt met het in artikel 4.9 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 100 (honderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van HalloConcepts om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Dienstverlener te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

 • Artikel 5. Onderhoud

  HalloConcepts is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens HalloConcepts ontstaat.

 • Artikel 6. Beoordelingen

  6.1Een Gebruiker is gerechtigd een beoordeling toe te voegen aan het profiel van de Dienstverlener door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de beoordelingen worden de aldaar gevraagde gegevens door de Gebruiker verstrekt.
  6.2Gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een beoordeling wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart HalloConcepts voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
  6.3HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
  – een beoordeling mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  – een beoordeling mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Dienstverlener;
  – een beoordeling mag geen links en/of scripts bevatten;
  – een beoordeling dient te zijn toegevoegd door de Gebruiker en dient betrekking te hebben op de Dienstverlener door wie de opdracht is uitgevoerd;
  – een beoordeling mag alleen in het Nederlands of Engels gepubliceerd worden.

 • Artikel 7. Privacy

  HalloConcepts verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers en Dienstverleners ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van HalloConcepts van toepassing.

 • Artikel 8. Account

  8.1Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van HalloConcepts dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
  8.2Een Account wordt pas definitief geaccepteerd na controle van de dienstverlener op diverse gronden, bijvoorbeeld juistheid van gegevens.
  8.3Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Dienstverlener verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Dienstverlener mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Dienstverlener is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart HalloConcepts voor iedere aanspraak van derden.
  8.4HalloConcepts is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 • Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan HalloConcepts en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van advertenties, opdrachten, beoordelingen, (aan)biedingen of anderszins.

 • Artikel 10. Overmacht

  HalloConcepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan HalloConcepts gebruikt maakt.

 • Artikel 11. Aansprakelijkheid HalloConcepts

  11.1HalloConcepts is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van HalloConcepts. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Dienstverlener redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van HalloConcepts te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van HalloConcepts wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  11.2De totale aansprakelijkheid van HalloConcepts kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding van het afgelopen jaar voor gebruikmaking van de Dienst.
  11.3Iedere aansprakelijkheid van HalloConcepts voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is HalloConcepts niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Dienstverlener die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

 • Artikel 12. Beveiliging

  HalloConcepts spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. HalloConcepts legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 • Artikel 13. Melding van Inbreuk

  13.1Advertenties, opdrachten, offertes, beoordelingen en (aan)biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
  13.2Indien een Dienstverlener van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan HalloConcepts melden middels email naar info@halloconcepts.nl.  Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door HalloConcepts worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Dienstverlener HalloConcepts voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die HalloConcepts lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 • Artikel 14. Duur en beëindiging

  14.1Elke Overeenkomst tussen HalloConcepts en de geabonneerde Dienstverlener wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de ontvangstdatum van de betaling. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van een jaar onder dezelfde voorwaarden, tenzij HalloConcepts ten minste een maand van te voren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Dienstverlener de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met het opzegproces.
  14.2De Overeenkomst kan door de Dienstverlener schriftelijk of per email worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
  14.3Indien de Dienstverlener in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft HalloConcepts het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Dienstverlener niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan HalloConcepts.

 • Artikel 15. Forumkeuze

  15.1Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  15.2Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Midden-Nederland (locatie Utrecht).

 • Artikel 16. Tarieven en betalingen

  16.1Alle door HalloConcepts vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
  16.2HalloConcepts is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. De veranderende tarieven zullen ingaan op de eerste dag van de nieuwe abonnementsperiode. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website of per email.
  16.3De aan HalloConcepts verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  16.4Indien de Dienstverlener na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met € 7,50 aanmaningskosten, kan HalloConcepts de vordering ter incasso uit handen geven. De Dienstverlener is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde aanmaningskosten tot de vergoeding van alle (buiten)gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).
  16.5Enig beroep door de Dienstverlener op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  16.6Indien Dienstverlener twee maanden de facturen niet betaald heeft wordt het profiel tijdelijk offline gehaald, tot het achterstallige betaling is verwerkt.

Deel deze pagina

Opdracht plaatsen

Op zoek naar een hovenier? Plaats dan gratis je opdracht en ontvang direct reacties van hoveniers die jouw klus kunnen klaren.

Plaats je opdracht

Uitgelicht profiel

Tuinsiesta

Tuinsiesta
Algemeen | Halsteren

Tuinsiesta realiseert met ruim 25 jaar ervaring tuinen van hoge kwaliteit. Naast het ontwerpen en aanleggen van tuinen is Tuinsiesta ook gespecialisee...

Naar profiel
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Toevoegen aan offertelijst Kies de gelegenheid waarvoor je een offerte wilt aanvragen bij:
Hoveniersbedrijf Sander Braat
Toevoegen niet mogelijk Het is niet mogelijk om deze hovenier aan je offertelijst toe te voegen, omdat de geselecteerde gelegenheid [[dienst]] niet door deze hovenier wordt aangeboden. Annuleer of wis je offertelijst en kies een nieuwe gelegenheid.